LES BOURGUIGNONS:
Karel de Stoute (1433-1477)
"Le lay empris"
X
Catherina de Valois (1428-1446)
Isabella de Bourbon (1437-1465)
Margaretha van York (1446-1503)


Karel de Stoute (Dijon, 10 november 1433 – Nancy, 5 januari 1477) was hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, heer van Mechelen. In 1472 werd hij bovendien hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hij was de zoon van Filips de Goede en Isabella van Portugal. Zijn bijnaam betekent "de stoutmoedige" en slaat dus niet op ondeugend gedrag (souvent le Hardi, le Travaillant, le Guerrier, voire le Terrible).
NOTE: de laatste Bourgondische hertog uit het huis VALOIS.

Eerste huwelijk, op de leeftijd van 7 jaar, met Catherina de Valois, zij was 12 jaar. Dochter van Karel VII en zuster van de dauphhin Lodewijk XI, de vrede van Arras.
Zij sterft 30 juli 1446 in Brussel en was 17 of 18 jaar.
Het tweede huwelijk met Isabella de Bourbon, dochter van Karel I van Bourbon. 1454 leverde Maria op! In 1465 sterft zij aan tuberculose. Het was een goed huwelijk en beiden waren geliefden.

(Vaughan: “de Bourgondiers”blz 87)
“…het is heel goed mogelijk dat hij homosexueel was. Hij gaf zich over aan de snoodste, verfoeilijkste en onbehoorlijkste dingen tegen God onze schepper.
Hij was heftig, grilig en wreed maar zeker niet roekeloos of temeraire. Ijdel en pronkziek met prachtige kleren, schitterende hoeden.
Meeen gezwel aan zijn teelbal.....

In 1468 trouwde Margaretha van York in Damme met Karel, die inmiddels 35 was geworden. Drie jaar eerder was hij hertog van Bourgondie.

Ridder van het Gulden Vlies, grand maitre, opvolger van zijn vader

KAART

Binnenlandse politiek
Hij vestigde in Mechelen de rekenkamer (een middeleeuws ministerie van financiën) en zijn parlement (de Grote Raad van Mechelen) in 1473 dat in feite het opperste gerechtshof van de toenmalige Nederlanden was. Al sinds de tijd van zijn vader lag het economische zwaartepunt van het Bourgondische rijk in de Lage Landen en werden bijna alle belangrijke staatszaken hier beslist. Karel bekroonde deze verschuiving naar het noorden met de officiële verplaatsing van het Bourgondische hof van Dijon naar Brussel. Vanaf toen speelde het oude kernland nog maar een marginale rol in de politiek.

Op 28 oktober 1467 voerde Karel oorlog in de Slag bij Brustem met Limburgers en Luikenaars. Hierbij sneuvelden 4000 soldaten, het merendeel Luikenaars.
In 1468 belegerde en verwoestte hij Luik net tijdens de vredesbesprekingen met Lod XI. De franse koning wordt gedwongen deel te nemen aan de verwoesting van Luik.

In 1465 had Adolf van Gelre zijn vader Arnold van Gelre in gevangenschap gezet, iets wat in geheel Europa verontwaardiging wekte. Karel gebruikte deze gebeurtenis in 1471 als aanleiding om Gelre binnen te vallen. Adolf werd gevangen gezet en met Arnold kwam Karel overeen dat hij na Arnolds dood Gelre zou erven.
De ontvangst van deze titels (Gelre en het Graafschap Zutphen) zouden hem door de Duitse Keizer Frederik III zelf worden overhandigd tijdens een ontmoeting in Trier, waarbij hij ook Karel tot koning zou kronen. Voor deze gelegenheid zou de titel Koning van Lotharingen terug worden ingevoerd, gezien deze in 900 werd afgeschaft. En een mogelijk huwelijk met Maximiliaan.
September 1473 trekt Karel naar Trier. De graaf ontmoet de keizer!! Helaas, Karel had Margaretha niet meegenomen....
Keizer Frederik bedacht zich echter en de nacht voor de kroning, in november, ontvlucht hij de stad, via een schip op de Moezel, zodat Karel zijn onverwachte vertrek niet zou opmerken.

In Middelburg is Karel geweest: 23 maart 1468, 17 juli 1468, 31 juli tot 6 augustus 1469, 11 november 1470 en 22 februari 1473

Buitenlandse politiek
1468, Zijn derde huwelijk met Margaretha van York is wel duidelijk welke kant Karel op wilde, Margaretha is de zuster van Edward IV. Een vrede met de Engelsen
Hendrik VI (Lancaster) en zijn vrouw Margarite d’Anjou, nicht van Lodewijk XI verdwenen in de Tower na het verdrag van Arras. Edward werd koning.

Karel was een verwoed krijgsheer, bijna constant was hij bezig met oorlogen in buurlanden of het (wreedaardig) neerslaan van opstandige vazallen. Zijn roekeloze gedrag, vooral naar het einde van zijn leven toe, werd door sommigen dan ook gezien als een geestelijke afwijking. Karel ambieerde een rijk dat zich uitstrekte van de Noordzee tot de Middellandse Zee, gebaseerd op het oude koninkrijk van Lotharius. Naast de gebieden die hij zelf in bezit had, waar tal van vazallen leenhulde aan hem verplicht, en behoorden zij dus ook tot het Bourgondische rijk (zie kaart):
Om de twee verschillende delen van het rijk te verbinden keek hij reikhalzend uit naar de Elzas en Lotharingen en kwam hij op die manier in conflict met de Habsburgers en het Heilige Roomse Rijk. De Franse koning Lodewijk XI, die nog maar pas de Honderdjarige Oorlog tegen Engeland succesrijk had beëindigd, wou zijn werk nu vervolledigen door de op de Bourgondië verloren gebieden terug in te lijven, en ondersteunde elke vorm van verzet tegen de hertog.
Zijn sluwe diplomatie wierp al snel zijn vruchten af; toen Karel de Stoute op het slagveld van Nancy stierf en zijn rijk weerloos achterliet, restte hem enkel nog de gebieden te annexeren.

 


Frans II de Bretagne

Ligue du Bien Public
Karel de Stoute was de voortrekker van de Ligue du Bien Public (liga voor het algemeen welzijn), een verzameling van hertogen en graven die zich verzetten tegen de centralisatieplannen van Lodewijk XI. De franse feodale machten spanden samen tegen hun heer de koning. Karel de Stoute, Frans II van Bretagne en Charles duc de Berry de jongste zoon van Karel VII.
17 juli 1465 wordt er slag geleverd bij Monthlery (zuiden van Parijs) waarbij Lodewijk in het nauw gedreven toch stand houdt en een status quo ontstaat waarin een ieder zich terugtrekt. Er wordt gesproken van een overwinning voor Karel maar het was kantje boord. Karel de Stoute belegerde Parijs en dwong Lodewijk XI tot het teruggeven van de Bourgondische bezittingen in Boulogne, Guînes en Picardië en hij plaatste Vlaanderen uit de leen van Frankrijk. Dit werd vastgelegd in de Vrede van Conflans, waarin Lodewijk XI ook de hand van zijn dochter Anne beloofde, met als bruidsschat Champagne en Ponthieu, hoewel hij zich nooit aan deze afspraken zou houden. Hierbij kreeg hij de naam Le Temeraire of de stoute..
Lodewijk XI begon opnieuw met zijn politiek gespin en paaide rebellerende vazallen met titels en privileges, zodat Karel steeds meer tegenstand ondervond tegen zijn plannen voor de 'bevrijding van het Franse volk'. Uiteindelijk dreigde Karel ermee om het bondgenootschap met Engeland weer aan te halen, onder andere door een huwelijk met Margaretha van York, en dit joeg Lodewijk XI duidelijk genoeg schrik aan om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Tijdens het opstellen van het Verdrag van Péronne brak echter een opstand uit in Luik.
Niet geheel onterecht verdacht Karel de Franse koning ervan de stad te hebben opgezet tegen zijn bewind, en dwong hij Lodewijk XI deel te nemen aan de strafexpeditie tegen Luik. Bij het vervallen van het bestand in 1471 probeerde Lodewijk XI nogmaals de hand te leggen op de steden aan de Somme, door Karel te beschuldigen van verraad, en hem te dagen voor het parlement. Karel de Stoute viel Frankrijk binnen met een groot leger, maar kwam niet verder dan een plundertocht in het noorden van het land.

Veroveringen in Elzas-Lotharingen
Zijn openlijk conflict met de Franse koning Lodewijk XI zou leiden tot de Bourgondische Oorlogen.
In 1467 kocht Karel een leengebied van Sigismund van Habsburg op in de Elzas. Deze wilde het gebied beter beschermen tegen de Zwitserse Confederatie of Eidgenossenschaft.
In 1469 leidde dit tot het verdrag van St. Omer waarin de Elzas werd gegeven plus financiele steun. De eerste contacten werden gelegd via zijn tante Catherina die getrouwd was met Sigismund.
Karel’s dochter trouwde later Maximiliaan van Oostenrijk…
In 1474 keerde Sigismund echter van kamp, en wilde hij de gebieden terugkopen, een aanbod dat Karel uiteraard zou afslaan. Sigismund wilde het daarbij niet laten en sloot een verbond met de Zwitsers, en samen richtten ze een plundertocht aan in Franche-Comté en Savoye, dat geallieerd was met de hertog van Bourgondië. Karel de Stoute had ondertussen het hertogdom Lotharingen aan zijn rijk toegevoegd en trok erop uit om zijn vijanden af te straffen, maar incasseerde twee smadelijke nederlagen tijdens de Slag bij Grandson 1476 zodat hij steeds gedwongen werd terug te trekken. De bourgonische schat valt ten deel aan de Zwitsers nog deels te zien in Bern.
Toch was noord en zuid eindelijk verbonden.
Maar de slag bij Morat werd fataal.
De hoge belastingdruk en de afschaffing privileges leidden tot gemor bij de bevolking van Lotharingen en de pogingen van de hertog van Lotharingen, René II om zijn steden één voor één terug te heroveren kregen steun van binnenuit.
In een poging om Nancy te heroveren op de rebellen werd Karel definitief verslagen door een coalitie van Zwitsers, de hertog van Lotharingen en de stad Straatsburg (ondersteund door de Franse koning).
Een lening bij de Medici bracht een leger bijelkaar. Hierbij kwam Karel De Stoute zelf om het leven. Hij sneuvelde op 5 januari 1477 tijdens de Slag bij Nancy, een poging om Nancy op de Lotharingers te heroveren.

Zijn stoffelijk overschot bleef op het slagveld liggen om pas dagen later geborgen te kunnen worden. Hoewel hierover nog altijd onduidelijkheid bestaat, zou zijn gezicht al zijn aangevreten door wolven en waren zijn wapenrusting en kleren geroofd; identificatie van de hertog moest plaatsvinden aan de hand van de littekens op zijn lichaam die bij zijn lijfarts bekend waren. Rene van Lorreinen liet het lijk identificeren door enkele lijfartsen uit zijn gevolg.
Geruchten gingen al snel in het rond dat hij als monnik of bedelaar door Duitsland zou trekken of door de Franse koning gevangen genomen was.

Zijn praalgraf bevindt zich in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge, naast dat van zijn dochter en opvolgster Maria van Bourgondië. Zijn stoffelijke resten werden door Karel V, een kleinzoon van Maria, vanuit Frankrijk naar Brugge overgebracht. Vermoedelijk werd hij in de Sint-Donaaskathedraal, die op de Burg stond, begraven. De kathedraal werd afgebroken, zijn lichaam werd nooit teruggevonden.


De dood in 1477 veroorzaakte een crisis in het hertogdom. Zijn dochter Maria van Bourgondië werd onmiddellijk geconfronteerd met de ontevredenheid over het oorlogszuchtige en centralistische beleid van haar vader. Door toekenning van het Groot Privilege op 11 februari 1477 verkreeg Maria financiële en militaire steun van de Staten-Generaal. Ook moest zij, om tegemoet te komen aan het particularisme, aan verscheidene gewesten en steden eigen keuren verlenen. Holland en Zeeland verkregen in maart 1477 hun eigen Groot Privilege, waarbij Nederlands de bestuurstaal werd en zuiderlingen werden uitgesloten van belangrijke functies. Lodewijk van Gruuthuse werd hierop opgevolgd door Wolfert VI van Borselen. Bovendien viel Frankrijk haar Franse gewesten aan.

Op 19 augustus 1477 trouwde Maria met Maximiliaan I van Oostenrijk, waardoor er een einde kwam aan haar korte persoonlijke regeerperiode en meteen de Franse dreiging het hoofd geboden kon worden: Maximiliaan versloeg op 7 augustus 1479 de troepen van Lodewijk XI in de Slag bij Guinegate.
Door het huwelijk kwamen de Nederlanden uiteindelijk in handen van de Habsburgers.

Kinderen:
Het tweede huwelijk
Maria van Bourgondie (1457-1482)

KAART:

1433–5 Januari 1477: Graaf van Charolais als Charles I

15 Juni 1467–5 Januari 1477: Hertog van Burgundy als Charles I

15 Juni 1467–5 Januari 1477: Graaf van Artois als Charles I

15 Juni 1467–5 Januari 1477: Graaf Nevers, Palatine of Burgundy als Charles I
15 Juni 1467–5 Januari 1477: Graaf van Vlaanderen als Charles II
15 Juni 1467–5 Januari 1477: Markgraaf van Namen als Charles I
15 Juni 1467–5 Januari 1477: Hertog van Brabant als Charles I
15 Juni 1467–5 Januari 1477: Graaf van Lotharingen als Charles I
15 Juni 1467–5 Januari 1477: Graaf van Limburg als Charles I
15 Juni 1467–5 Januari 1477: Graaf van Henegouwen als Charles I
15 Juni 1467–5 Januari 1477: Graaf van Holland als Charles I
15 Juni 1467–5 Januari 1477: Graaf van Zeeland als Charles I
15 Juni 1467–5 Januari 1477: Hertog van Luxemburg als Charles II

23 Februari 1473–5 Januari 1477: Graaf van Gelre als Charles I

23 Februari 1473–5 Januari 1477: Hertog van Zutphen als Charles I